fbpx

N-PROCESS Nowość!

N-PROCESS: Inteligencja do potęgi N….na twoim polu

N-PROCESS to nowa, wielowymiarowa technologia opracowana przez naukowców TIMAC AGRO, której celem jest podniesienie efektywności odżywiania roślin azotem. Jest ona dostępna we wszystkich nawozach azotowych oferowanych przez firmę już od jesieni tego roku.

nproc1

Aby osiągnąć wyższą efektywność nawożenia azotem poprzez technologię N-PROCESS, naukowcy TIMAC AGRO skupili się na trzech głównych obszarach.

Pierwszy z nich związany jest z dystrybucją azotu z granuli nawozu, kolejny obszar to aktywacja azotu glebowego i w końcu trzeci to wpływ na efektywność procesów fizjologicznych w roślinie związanych z gospodarką azotem.

Pierwszy obszar działania dotyczy formy mocznikowej azotu i związany jest z umieszczeniem jej w technologii N-PROCESS, w tzw. siatce organiczno-wapniowej, przez co redukcji ulegają straty związane z ulatnianiem amoniaku.

nproc2

Mechanizm działania siatki organiczno-wapniowej:

I.Transformacja mocznika do formy NH4+ odbywa się we wnętrzu siatki organiczno-wapniowej – cząsteczka mocznika jest zbyt duża, aby wydostać się poza siatkę i musi wcześniej ulec hydrolizie do formy NH4+. Jest to możliwe przez stopniową infiltrację wody wraz z ureazą do wnętrza granuli.

II. Po transformacji następuje uwalnianie azotu amonowego z siatki organiczno-wapniowej.

III. Transformacja azotu amonowego do formy azotanowej.

Dzięki siatce organiczno-wapniowej utrzymującej mocznik w stabilnych warunkach podczas procesu hydrolizy do formy amonowej NH4+, N-PROCESS zmniejsza istotnie straty azotu wynikające z ulatniania.

nproc3

Azot dostarczony w formie podstawowych nawozów narażony jest na straty. Może to spowodować niedobór tego składnika dla intensywnie rosnących roślin. Azot podany roślinie w formie N-PROCESS, w dużo mniejszym stopniu narażony jest na straty, a dynamika uwalniania azotu bardziej odpowiada zapotrzebowaniu roślin.

Możemy więc powiedzieć, że N-PROCESS umożliwia inteligentne, stopniowe odżywianie roślin, dostosowane do ich zmieniających się w czasie wegetacji potrzeb pokarmowych.

Wiemy, że uwalnianie dostępnego dla roślin azotu jest zależne od warunków panujących po aplikacji nawozu. Patrząc przez ten pryzmat, proces uwalniania azotu z N-PROCESS będzie zachodził szybciej w warunkach wysokiej wilgotności oraz wyższej temperatury i na odwrót – wolniej w warunkach małej wilgotności oraz niższej temperatury. Jest to dokładnie taka sama zależność, jaka występuje w przypadku roślin i ich zapotrzebowania na azot. Reasumując, siatka organiczno-wapniowa w sposób inteligentny dystrybuuje azot, co jest zgodne z zapotrzebowaniem na ten pierwiastek przez roślinę.

Wolny rozwój roślin = małe potrzeby pokarmowe, silny rozwój roślin = duże potrzeby pokarmowe – dystrybucja azotu z N-PROCESS jest do tego dostosowana.

Kolejnym miejscem działania N-PROCESS jest aktywowanie azotu glebowego, a więc jego wpływ na efektywność mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za przemiany azotu organicznego w mineralny, dostępny dla roślin.

nproc4

Jest to możliwe dzięki dostarczaniu wraz z nawozem do gleby związków będących pożywieniem oraz bodźcem stymulującym dla mikroflory glebowej, jak również obecności MEZOCALC, który odpowiada za optymalizację mikro–pH. Zatem N-PROCESS umożliwia roślinie także korzystanie ze skarbca azotu zgromadzonego w glebie.

Trzecim obszarem działania N-PROCESS jest jego istotny wpływ na metabolizm azotu w roślinie.

nproc5

Główne obszary aktywności to:

  • stymulowanie pobierania azotu we wszystkich formach, poprzez aktywację genów odpowiadających za aktywność białek transportujących azot z rizosfery do wnętrza korzenia.
  • wpływ na transformację azotu azotanowego NO3 do amonowego NH4+ poprzez stymulację reduktazy azotanowej,
  • wspieranie syntezy białek poprzez aktywację enzymów odpowiedzialnych za wbudowywanie azotu w struktury aminokwasów,

nproc6

Szybsze pobieranie azotu i wyższa efektywność jego przemian pozwalają roślinie na uzyskanie znacznie lepszych efektów niż w przypadku standardowych rozwiązań. Wieloletnie badania prowadzone przez różne jednostki naukowe jednoznacznie potwierdzają, że technologia N-PROCESS w znaczący sposób przyspiesza przemiany azotowe w roślinie, zwiększa akumulację azotu w plonie (INRA).

Reasumując, inteligentne odżywianie nawozami azotowymi w technologii N-PROCESS daje znacznie lepsze efekty plonotwórcze (co potwierdziły badania naukowe i produkcyjne).

Z punktu widzenia ochrony środowiska technologia nawożenia azotowego N-PROCESS jest bardziej zasobooszczędna oraz mniej obciąża środowisko naturalne. Nowe produkty azotowe z linii N-PROCESS wpisują się tym samym w nowe wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Racjonalna gospodarka nawozami – stop stratom azotu i fosforu. W tę drugą część – stop stratom fosforu, firma nasza wpisała się już w roku ubiegłym, wprowadzając na polski rynek TOP-PHOS, czyli fosfor chroniony. Mamy nadzieję, że i tym razem innowacja Timac Agro spotka się z pozytywnym przyjęciem przez rolników.

Z gamy N-PROCESS polecamy:

sulfammonproceurofertnproc