fbpx

Regulamin kampanii „ToNic że zimno 2017”

Regulamin kampanii „ToNic że zimno 2017”

 

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „To nic, że Zimno 2017” (dalej: „Promocja”) jest TIMAC AGRO POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Niepruszewie przy ul. Kasztanowej 4 (64-320 Buk), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163612, NIP: 77726705750 o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, (dalej: „Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest w celu promowania wybranych produktów, oferowanych przez Organizatora i organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia.

 

O przedłużeniu bądź wcześniejszym zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora. Przedłużenie bądź wcześniejsze zakończenie Programu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez Uczestnika.

 

§ 2.      Produkty Premiowane

 1.  W ramach Promocji premiowane jest zamówienie od Organizatora i nabycie od Organizatora produktów przez niego oferowanych, w zakresie nawozów płynnych z gamy: FERTILEADER, FERTIACTYL, ECOVIGOR, MAXIFRUIT (Produkty Premiowane).
 2. Promocją objęte są wyłącznie te Produkty Premiowane, które zostaną zamówione w okresie trwania promocji tj. od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku a następnie zakupione przez Uczestnika. Za datę zamówienia Produktu Premiowanego uznaje się datę wpisu zamówienia przez Doradcę Techniczno Handlowego Timac Agro Polska Sp. z o.o. do wewnętrznego systemu ewidencji zamówień, pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktów objętych zamówionym Pakietem

 

§ 3.      Uczestnictwo w Programie

 1.  Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnicy”) mogą być:
  1. osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające Produkty Premiowane na potrzeby prowadzonej przez siebie zarobkowej działalności rolniczej,
  2. podmioty inne niż osoby fizyczne, bez względu na ich formę prawną, w tym spółki prawa handlowego i spółdzielnie, oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nabywają Produkty Premiowane w związku z prowadzoną działalnością rolniczą lub działalnością gospodarczą, posiadające miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie dowolnego tytułu prawnego oraz pośrednicy, dystrybutorzy, agenci zajmujący się sprzedażą Produktów Premiowanych klientom końcowym, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia a także podmioty związane kapitałowo z nimi bądź w których osoby występują jako członkowie zarządu, wspólnicy, prokurenci, pełnomocnicy.

 

§ 4.      Weryfikacja zakupu i realizacja sprzedaży

 1. Organizator prowadzi w swoim systemie informatycznym indywidualne konta Uczestników, na których odnotowywane są zamówienia Uczestników.
 2. Zakupy Produktów Premiowanych z różnych zamówień łączą się.
 3. Rejestracja zakupu Produktów Premiowanych na indywidualne konto Uczestnika następuje na podstawie złożonego zamówienia potwierdzonego przez dane sprzedażowe pochodzące z wewnętrznego systemu raportowania i fakturowania
 4. Zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie stanowi podstawę do umożliwienia przekazania Uczestnikowi prawa do zakupu

 

§ 5.      Korzyści/Prawa Uczestnika

 1.  Każdemu Uczestnikowi Promocji, który złożył zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie w okresie trwania Promocji, zostaje przyznane prawo do dokonania od Organizatora zakupu promocyjnego zgodnie z ilością i rodzajem zamówionych i uznanych przez Organizatora zamówień.
 2. W ramach niniejszej Promocji Uczestnik otrzymuje następujące uprawnienia:
  • przy zakupie 60-199 litrów Produktów Premiowanych Uczestnik ma prawo do nabycia 2 litrów produktu EURODEP,
  • przy zakupie co najmniej 200 – 599 litrów Produktów Premiowanych Uczestnik ma prawo do nabycia zestawu narzędzi,
  • przy zakupie co najmniej 600 – 999 litrów Produktów Premiowanych Uczestnik ma prawo do nabycia piły
  • łańcuchowej,
  • przy zakupie 1000 litrów i więcej Produktów Premiowanych Uczestnik ma prawo do nabycia komputera przenośnego.
 3. Poszczególne progi ilościowe należy rozumieć w ten sposób, że przekroczenie wyższego progu ilościowego wyłącza możliwość otrzymania nagrody z niższych progów ilościowych. Ilość zakupionych Produktów Premiowanych zostanie zsumowana na dzień 31 października 2017 roku i wielkość ta stanowiła będzie podstawę do ustalenia rodzaju uprawnienia do dokonania zakupu
 4. Uczestnik składając zamówienie wyraża zgodę na przyznanie prawa do zakupu promocyjnego oraz dokonuje zakupu promocyjnego w cenie 1 zł + 23 %
 5. Uprawnienia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. Wszystkie zamówienia Uczestnika z całego okresu promocyjnego dotyczące Produktów Premiowanych podlegają łączeniu. Zamówienia Uczestnika nie podlegają dzieleniu co oznacza, że Uczestnik może otrzymać w ramach niniejszej promocji wyłącznie jedno uprawnienie do zakupu promocyjnego. Uczestnicy Promocji nie mogą przekazywać przysługujących im uprawnień a także łączyć między sobą zamówień.
 6. Nagroda zostaje dostarczona na koszt Organizatora, w terminie do 3 miesięcy od daty realizacji zamówienia na adres wskazany do odstawy zamówionego
 7. Do czasu zapłaty przez Uczestnika ceny nabycia za zakupione Produkty Premiowane uprawnienie do zakupu promocyjnego przyznane zostaje warunkowo. Powyższe oznacza, iż w przypadku braku zapłaty ceny w terminie wskazanym na dokumencie księgowym lub w umowie lub w przypadku zwrotu towaru bądź odstąpienia od umowy, Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania zakupu promocyjnego a w przypadku wydania którejkolwiek z rzeczy określonych w § 5.2 Uczestnik będzie zobowiązany do jej zwrotu bądź zapłaty równowartości jej wartości w stanie z chwili

 

§ 6.      Postanowienia końcowe

 1.  Uczestnik wyraża  zgodę   na   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   dla   celów   związanych   z realizacją                              zamówienia                w               ramach               przedmiotowej               akcji               promocyjnej organizowanej   przez   Timac   Agro   Polska   Spółka   z   ograniczoną   odpowiedzialnością    z/s    w    Niepruszewie,     przy          Kasztanowej     4     (64-320     Buk),     zgodnie     z     Ustawą     z     dnia      29 sierpnia   1997   roku   o   ochronie   danych   osobowych.   Uczestnikowi   przysługuje   prawo   do   wglądu   do   jego     danych,     prawo     do     ich     poprawiania     oraz     wniesienia     sprzeciwu     co     do     ich  przetwarzania,      a      podanie      danych      jest      dobrowolne,      ale      niezbędne       do       realizacji  zamówienia w ramach akcji promocyjnej.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator nie przewiduje udostępniania danych odbiorcom
 3. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji, pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie
 6. Uczestnik składając zamówienie akceptuje warunki Promocji zgodnie z treścią niniejszego

Comments are closed.